Όροι και Προϋποθέσεις


Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν:

 1. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές εξ αποστάσεως ·
 2. Καταναλωτές: φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία ·
 3. Συμβόλαιο από απόσταση: συμφωνία με την οποία, στο πλαίσιο ενός συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως προϊόντων ή / και υπηρεσιών που διοργανώνεται από τον επιχειρηματία, μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας χρησιμοποιείται αποκλειστικά μία ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως ·
 4. Τεχνολογία για απομακρυσμένη επικοινωνία: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο ·
 5. Χρόνος προβληματισμού: η περίοδος εντός της οποίας ο ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ·
 6. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής ·
 7. Dag: ημερολογιακή ημέρα.
 8. Διάρκεια συναλλαγής: σύμβαση εξ αποστάσεως όσον αφορά μια σειρά προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς των οποίων κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου ·
 9. Βιώσιμος φορέας δεδομένων: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση και την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.


Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Σώμα και Γυμναστήριο

Ο δικαστής της Terbregse Rottekade 178

3055 XH Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες)

Αριθμός τηλεφώνου: + 31 (0) 10 - 818 34 36

E-mail: info@bodyengymshop.nl      

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 77092775 (Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες)

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL860897655B01

Ώρες λειτουργίας:
Mon 10: 30 - 18: 00 ώρες
Τρίτη έως Πέμπτη 09: 00 - 18: 00 ώρα
Σάββατο: 09: 00 - 17: 00 ώρα 


Άρθρο 3 - Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι λογικά δυνατό, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν στον επιχειρηματία και θα αποσταλούν δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκευτεί με έναν απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι λογικά εφικτό, θα αναφέρεται πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εφόσον οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή άλλως κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 4. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας πέραν αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος εφαρμόζονται κατ 'αναλογία και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται τη διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή γι' αυτόν είναι.


Άρθρο 4 - Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ειδικότερα:
 • · Η τιμή περιλαμβάνει τους φόρους.
 • · Το ενδεχόμενο κόστος της παράδοσης ·
 • · Ο τρόπος με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
 • · Το κατά πόσον εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
 • · Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης ·
 • · Την περίοδο για την αποδοχή της προσφοράς ή την περίοδο για την οποία τιμή τιμάται.
 • · Το ύψος του επιτοκίου για την επικοινωνία από απόσταση εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής για την επικοινωνία εξ αποστάσεως υπολογίζεται με βάση διαφορετική από τη βασική τιμή.
 • · Εάν η συμφωνία κατατίθεται μετά τη σύναψη, πώς μπορεί να συμβουλευτεί ο καταναλωτής ·
 • · Ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί τις πράξεις που δεν επιθυμεί πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις διορθώσει πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.
 • · Τις γλώσσες στις οποίες, πέραν των ολλανδικών, η συμφωνία μπορεί να συναφθεί ·
 • · Τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο επιχειρηματίας και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να συμβουλεύεται ηλεκτρονικά αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας · και
 • · Την ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας εξ αποστάσεως σε περίπτωση συμφωνίας που συνεπάγεται τη συνεχή ή περιοδική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

 1. Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται κατά την αποδοχή της προσφοράς από τον καταναλωτή και τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους.
 2. Εάν ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον η παραλαβή της αποδοχής αυτής δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία.
 3. Εάν η συμφωνία συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαδικτύου. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Ο επιχειρηματίας μπορεί - στο πλαίσιο του νόμου - να ενημερώσει εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικά για την ορθή σύναψη της εξ αποστάσεως συμφωνίας. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί την παραγγελία ή την αίτηση ή να επισυνάψει ειδικούς όρους για την εφαρμογή.
 5. Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία στον καταναλωτή, γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε ένα ανθεκτικό μέσο:

      Magasinez pour The Blooming Bounty Bouquet livré à l'église Middlecross

      b. οι συνθήκες υπό τις οποίες και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί, ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης?

      γ. τις πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις εγγυήσεις ·

      δ. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας.

      ε. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου.

6. Εάν ο επιχειρηματίας έχει δεσμευτεί να παραδώσει μια σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών, η διάταξη στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το στοιχείο σας εντός 14 ημερών, χωρίς να δώσετε κάποιο λόγο (δικαίωμα υπαναχώρησης). Μέσα σε αυτήν την περίοδο μπορείτε να προβάλετε, να ελέγξετε και / ή να τοποθετήσετε το στοιχείο όπως κάνετε στο κατάστημα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία το στοιχείο βρίσκεται στην κατοχή σας. Με αυτό εννοούμε πότε έχει ληφθεί το πακέτο από εσάς ή από ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς. Αν ανακαλέσετε τη συμφωνία, θα λάβετε αμέσως όλες τις πληρωμές που έχετε συνάψει μέχρι εκείνο το σημείο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικής μεθόδου παράδοσης από τη φθηνότερη κανονική παράδοση που προσφέρουμε) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης ακύρωσης. Εάν επιστρέψετε μόνο ένα μέρος της παραγγελίας σας, τα έξοδα αποστολής δεν θα επιστραφούν. Θα επιστρέψουμε με την ίδια μέθοδο πληρωμής για την οποία χρησιμοποιήσαμε αρχικά τη συναλλαγή, εκτός αν έχετε συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή. Μπορούμε να περιμένουμε με επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα πίσω, ή μέχρι να αποδείξετε ότι τα εμπορεύματα έχουν επιστραφεί, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Μετά την ακύρωση πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα σε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εντός 14 ημερών. Είστε εγκαίρως εάν τα αγαθά έχουν επιστραφεί πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών είναι για δικό σας λογαριασμό. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι μόνο για την απόσβεση των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση των αγαθών πέραν του αναγκαίου για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να διακανονιστεί αυτή η απόσβεση με το ποσό που πρέπει να επιστραφεί.  

Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση ανάληψης

 1. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κόστος επιστροφής δεν θα υπερβαίνει το κόστος επιστροφής. Αυτό ισοδυναμεί με προσωπική συνεισφορά 5 € ανά αποστολή επιστροφής. Εάν ένα αντικείμενο πρέπει να ανταλλαχθεί λόγω σφάλματος από την πλευρά μας, το κόστος επιστροφής είναι για τον λογαριασμό μας. 
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει πληρώσει ένα ποσό, το Body and Gym Shop θα χρεώσει αυτό το ποσό το συντομότερο δυνατό το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την επιστροφή ή την ακύρωση, επιστροφή χρημάτων.
 3. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε ένα τέλος επιστροφής για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  • Το λάθος προϊόν έχει παραδοθεί

  • Η συσκευασία παραδόθηκε λανθασμένα

  • Το προϊόν είναι κατά την ημερομηνία (χωρίς να αναγράφεται στη σελίδα του προϊόντος και εκτός της προβλεπόμενης εκ του νόμου περιόδου)  


 
Άρθρο 8 - Η τιμή

 1. Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες με μεταβλητές τιμές που υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή. Αυτή η σχέση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι δηλωμένες τιμές είναι τιμές-στόχοι αναφέρονται στην προσφορά.
 3. Οι αυξήσεις των τιμών εντός των 3 μηνών μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 4. Οι αυξήσεις των τιμών από το 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εφόσον ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:

α) είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων · ή

β) ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη σύμβαση την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.

 1. Οι τιμές που αναφέρονται στο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

 Άρθρο 9 - Συμμόρφωση και εγγύηση

 1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που περιέχονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις ευρωστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 2. Ένα καθεστώς που προσφέρεται από τον έμπορο, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ως εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να ισχυριστεί ο καταναλωτής όσον αφορά την έλλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εμπόρου έναντι του έμπορου βάσει του νόμου ή / ή τη συμφωνία εξ αποστάσεως.

 Άρθρο 10 - Παράδοση και εκτέλεση

 1. Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που γνωστοποίησε ο καταναλωτής στην εταιρεία.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται σε αυτό το άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές εντολές με τη δέουσα ταχύτητα αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μερικής εκτέλεσης της παραγγελίας, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί σχετικά το αργότερο ένα μήνα μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς έξοδα και έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση.
 4. Σε περίπτωση διάλυσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα καταβάλει το ποσό που ο καταναλωτής έχει καταβάλει το συντομότερο δυνατό, ωστόσο το αργότερο εντός 14 ημερών επιστροφή μετά τη διάλυση.
 5. Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος φαίνεται να είναι αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να διαθέσει ένα στοιχείο αντικατάστασης. Το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι θα παραδοθεί ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Με αντικείμενα αντικατάστασης είναι δυνατή δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα έξοδα αποστολής επιστροφής βαρύνουν τον επιχειρηματία.
 6. Ο κίνδυνος ζημιάς ή / και απώλειας προϊόντων ανήκει στον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

 
 Άρθρο 11 - Διάρκειες συναλλαγών

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα ανά πάσα στιγμή, τηρώντας τους συμφωνηθέντες κανόνες τερματισμού και μια περίοδο προειδοποίησης το πολύ ένα μήνα.
 2. Μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών. Εάν συμφωνηθεί ότι η σύμβαση εξ αποστάσεως θα παραταθεί σε περίπτωση σιωπής του καταναλωτή, η σύμβαση θα συνεχίζεται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και η περίοδος ακύρωσης μετά τη συνέχιση της σύμβασης θα είναι μέγιστη ενός μηνός.

 
Άρθρο 12 - Πληρωμή

 • α) Εφόσον δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ποσά που οφείλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση των αγαθών ή σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας εντός 14 ημερών μετά την παράδοση των εγγράφων που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία .
 • β) Κατά την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις δεν μπορούν ποτέ να προβλέπουν προκαταβολή μεγαλύτερη από 50%. Όταν ορίζεται προκαταβολή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με την εκτέλεση της σχετικής εντολής ή υπηρεσίας πριν την πραγματοποίηση της προκαταβολής.
 • γ) Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα δεδομένα πληρωμών που παρέχονται ή δηλώνονται στον επιχειρηματία.
 • δ) Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να χρεώνει στον καταναλωτή εύλογα έξοδα που έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στον καταναλωτή.
 • ε) Η πληρωμή μετά την πληρωμή χρησιμοποιείται για την επιλογή πληρωμής "Μεταπληρωμή". 

  Το AfterPay εκτελεί ολοκληρώστε την πλήρη διαδικασία πληρωμής στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε ένα έντυπο ψηφιακής συλλογής Giro από το AfterPay μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να πληρώσετε για τα αγορασμένα προϊόντα. Μπορείτε να το κάνετεπληρώστε με μια φόρμα συλλογής ψηφιακού giro έως και €  όταν πληρώνετε για πρώτη φορά μέσω του AfterPay. Εάν γνωρίζετε ήδη το AfterPay, μπορείτε να πληρώσετε έως και €.

  Για να εγκρίνετε το αίτημά σας να πληρώσετε με μια φόρμα συλλογής Giro, η AfterPay πραγματοποιεί έλεγχο δεδομένων. Το AfterPay έχει αυστηρή πολιτική απορρήτου, όπως περιγράφεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην απίθανη περίπτωση που το αίτημά σας για πληρωμή από το giro δεν είναι εξουσιοδοτημένο, μπορείτε φυσικά να πληρώσετε για την αγορά του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο πληρωμής.

  Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το AfterPay εάν ​​έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτό καταναλωτή μέρος της ιστοσελίδας του AfterPay.

 Άρθρο 13 - Διαδικασία παραπόνων

 1. Ο επιχειρηματίας έχει καταγγελίες με μεγάλη δημοσιότητα και ασχολείται με καταγγελίες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
 2. Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται αμέσως, πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία, αφού ο καταναλωτής διαπιστώσει τα ελαττώματα.
 3. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός περιόδου 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η καταγγελία απαιτεί προβλέψιμο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός της περιόδου 14 με ένα μήνυμα παραλαβής και μια ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.

 

 Άρθρο 14 Πνευματική ιδιοκτησία.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ρητά ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προβαλλόμενων πληροφοριών, επικοινωνιών ή άλλων εκφράσεων σχετικά με τα προϊόντα ή / και σχετικά με τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο ανήκουν στο Body en Gym Shop, στους προμηθευτές του ή σε άλλα δικαιώματα. 

 
Άρθρο 15 Προσωπικά δεδομένα.

Το Body en Gym Shop θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα του Αγοραστή σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του. Το Body & Gym Shop τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία περί απορρήτου.

 
Άρθρο 16 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο.

Όλες οι προσφορές από το Body and Gym Shop, οι συμφωνίες και η εφαρμογή τους διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Η εφαρμογή της σύμβασης πώλησης της Βιέννης αποκλείεται ρητά.

Άρθρο 17 Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος Body and Gym Shop ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις τρίτων ή συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Το Body en Gym Shop δεν έχει καμία επίδραση στην πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων ή των ιστότοπών τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.

Άρθρο 18 Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε πάντα να ρωτήσετε το Body and Gym Shop ποια δεδομένα σχετικά με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μπορείτε να στείλετε ένα e-mail για αυτό. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το Body & Gym Shop μέσω e-mail να κάνει βελτιώσεις, προσθήκες ή άλλες διορθώσεις, τις οποίες το Body and Gym Shop θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες, μπορείτε να ενημερώσετε το Body & Gym Shop. Οι πληροφορίες αποστέλλονται μόνο εάν έχετε καταχωρίσει τη διεύθυνση e-mail σας.

 
Άρθρο 19 - Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

Πρόσθετες ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν μπορεί μειονέκτημα του καταναλωτή και θα πρέπει να καταγράφεται γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή με τρόπο προσιτό σε σταθερό μέσο.